DSC05514

Algemene voorwaarden

Hier vind je praktische info (incl. algemene voorwaarden) over alle mogelijke services voor je leasefiets.

Artikel 1

Deze algemene verkoopvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs indien deze na de onderhavige voorwaarden worden meegedeeld.

Het begin van de uitvoering houdt in ieder geval de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden in.

Elke afwijking van de algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden moet schriftelijk worden overeengekomen en door de klant worden ondertekend.

Artikel 2

Tenzij anders overeengekomen, is de geldigheid van onze aanbiedingen 1 maand.

Elke bestelling die niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte van de vennootschap, is slechts bindend indien zij schriftelijk door de vennootschap is bevestigd.

Geen enkele verbintenis aangegaan door een personeelslid van de vennootschap, een vertegenwoordiger of een agent, verbindt de vennootschap, zolang de vennootschap een dergelijke verbintenis niet schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

De vennootschap is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Artikel 3

Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats in de lokalen van de vennootschap.

De leveringstermijnen zijn indicatief en derhalve niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vertragingen kunnen nooit aanleiding geven tot een vordering van de klant lastens de vennootschap.

Transport- en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Vanaf het ogenblik van de levering draagt de klant alle risico’s met betrekking tot de verkochte of verhuurde goederen, in het bijzonder de risico’s van het vervoer, zelfs indien dit door of voor rekening van de vennootschap wordt uitgevoerd.

Alle eventuele waarborgen zijn fabriekswaarborgen, waarvoor de vennootschap zelf geen enkele verantwoordelijkheid opneemt.

De geleverde goederen blijven eigendom van de vennootschap tot volledige betaling van de koopprijs vermeerderd met kosten en rente.

De koper verbindt er zich toe de geleverde goederen niet te vervreemden, te verhuren, in pand te geven of er op gelijk welke wijze over te beschikken alvorens volledige betaling.

Wanneer de vennootschap toepassing wenst te maken van haar eigendomsvoorbehoud volstaat het dat zij zich tot de koper, de vereffenaar of de curator wendt om haar recht op terugvordering uit te oefenen. In dat geval heeft de vennootschap het recht op de vergoeding van de kosten van terugvordering, inclusief de eventuele minwaarde op de goederen en een eventuele schadevergoeding door contractbreuk vanwege wanbetaling,

Artikel 4

Onze prijzen worden aangegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van enige andere belasting, van welke aard ook, tussen de bestelling en de uitvoering ervan, zal aan de klant worden aangerekend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De vennootschap heeft het recht om jaarlijks zijn prijzen zonder voorafgaandelijke melding aan de klant te indexeren tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

Onze facturen zijn betaalbaar, ten laatste 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het factuurbedrag op de op factuur aangeduide financiële rekeningen.

Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van € 125 worden toegevoegd als vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en contractuele schade, onverminderd alle andere relevante incassokosten. Bovendien is de klant in dat geval vertragingsrente verschuldigd tot de dag van volledige betaling, overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

In geval van niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook behoudt de vennootschap zich het recht voor om de uitvoering van alle uitstaande bestellingen op te schorten, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 5

Klachten betreffende de geleverde goederen worden alleen aanvaard indien zij de vennootschap schriftelijk bereiken binnen acht dagen na de levering, daarna worden de goederen geacht te zijn aanvaard. Deze aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, d.w.z. alle gebreken die de klant bij een zorgvuldige en ernstige controle had kunnen vaststellen, en met name gebreken betreffende de werking en de eigenschappen van de geleverde goederen.

Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien zij binnen drie maanden na ontdekking schriftelijk worden gemeld. De goederen mogen echter niet zijn verwerkt of behandeld.

Ingeval een klacht gegrond is heeft de vennootschap steeds het recht om een keuze te maken tussen vervanging, herstelling of terugname van de goederen.

Artikel 6

De vennootschap heeft in ieder geval het recht de verkoop of verhuur te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de klant, indien deze één van zijn contractuele verplichtingen niet nakomt.

In geval van ontbinding van de koop krachtens het eerste lid is de klant een schadevergoeding verschuldigdvolgens de bepalingen van de raamovereenkomst.

Artikel 7

De vennootschap is gerechtigd om van rechtswege de ontbinding van de overeenkomst met de klant vast te stellen in geval van overmacht, en dit zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Overmacht is elke toevallige of plotse gebeurtenis welke zonder toedoen van de vennootschap is voorgevallen en die de vennootschap in de onmogelijkheid brengt haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst uit te voeren. Er is ondermeer sprake van overmacht in geval van laattijdige levering door een toeleverancier, een epidemie onder het personeel, staking, mobilisatie, oorlog, natuurrampen, gebeurtenissen die de normale werking van de vennootschap of haar bevoorrading onmogelijk maken, enzovoort.

Artikel 8

De ongeldigheid van een van de bepalingen van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle overeenkomsten tussen hen aan het Belgisch Recht onderworpen zijn. Voor alle geschillen geldt uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.

 

Versie 7 november 2022