Juridische Disclaimer

Geüpdate op: Maart 28, 2024


1. Algemeenheden

Welkom op de website van o2o: https://www.o2o.be (hierna de ‘Site’ genoemd). Gelieve deze disclaimer te raadplegen vooraleer deze Site te gebruiken, aangezien deze een aantal basisregels bevat die het gebruik van de Site regelen (hierna de 'Disclaimer' genoemd). Houd er rekening mee dat, telkens als u de Site gebruikt, het de meest recente versie van deze Disclaimer is die uw gebruik ervan bepaalt, wat dus impliceert dat u ermee instemt. Als u niet instemt met een bepaling van deze Disclaimer of als u problemen ondervindt om deze te lezen, verzoekt o2o u contact met hen op te nemen en in de tussentijd de Site niet langer te gebruiken.

De inhoud van deze Site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, doet geen nieuwe contractuele verplichting die schriftelijk tussen o2o en de bezoeker overeengekomen is ontstaan, en specificeert, wijzigt of vervangt evenmin een dergelijke voordien gesloten overeenkomst. Alle wijzigingen worden aangekondigd op de Site en/of via e-mail en de nieuwe disclaimer treedt in werking dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze Disclaimer werd voor het laatst gewijzigd op 22 april 2024.

2. Aard van de verstrekte informatie

De op deze Site beschikbare informatie is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en mag dan ook niet als persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Site en alle inhoud van de Site worden verstrekt op 'as is'-basis en zonder enige waarborg. Het is dus louter uw eigen beslissing om de Site en de informatie die ze bevat te gebruiken.

3. Aansprakelijkheid

We hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Site zo volledig, correct, precies en up-to-date als mogelijk is. Als de verstrekte informatie onjuistheden bevat of indien bepaalde informatie niet beschikbaar is, zal o2o proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden opmerkt, verzoekt o2o u contact met hen op te nemen om deze onjuistheden te melden (zie contactgegevens op het einde van deze Disclaimer). o2o streeft ernaar de Site op alle mogelijke manieren te beveiligen en mogelijk ongemak door technische fouten zo veel mogelijk te beperken. o2o kan echter niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of ongeoorloofde interventies plaatsvinden. Daarom kan o2o geen ononderbroken toegang garanderen.
o2o kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van kansen, verlies van gegevens, winstderving enz.). De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de Site is beperkt tot 500 euro, tenzij de wet een nog lager maximum toelaat.
o2o aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en neemt geen enkele verplichting op zich om onjuiste gegevens, conclusies of standpunten met betrekking tot deze of andere door o2o verstrekte informatiebronnen die door derden worden gepubliceerd te verbeteren. Niets in deze Disclaimer sluit echter de aansprakelijkheid van o2o uit in geval van opzettelijk wangedrag of bedrog. 

4. Links naar sites van derden

Deze Site kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarover o2o geen technische controle of controle over de inhoud heeft. o2o kan noch de volledigheid en de juistheid van de inhoud, noch de beschikbaarheid van deze websites garanderen en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze sites.

5. Intellectuele eigendom

Alle teksten, afbeeldingen, video's en geluidsbestanden die deel uitmaken van deze Site zijn eigendom van o2o en mogen enkel gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van o2o. De naam en het logo van o2o zijn handelsmerken en handelsnamen die beschermd zijn door het nationaal recht. Deze Site wordt beheerst door het Belgisch recht en het copyright erop is eigendom van o2o.

6. Bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens van bezoekers van deze Site worden uitsluitend gebruikt om de technische functionaliteit ervan te verbeteren. o2o treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens in overeenstemming met de privacywetgeving en andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (waaronder, maar niet beperkt tot (i) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG; (ii) de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (iii) (toekomstige) Belgische wetgeving betreffende de implementering van voormelde Verordening). Raadpleeg onze Privacy Policy en onze Cookie Policy voor meer informatie.

7. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Deze Disclaimer wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht en alle geschillen met betrekking hiertoe worden overeenkomstig dit recht beslecht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan of de naleving van deze Disclaimer en de interpretatie en uitvoering ervan zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van o2o gevestigd is, tenzij de wet een andere rechtbank eist.

8. Varia

Indien enige bepaling van deze Disclaimer onwettig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar zou blijken, dan zal deze bepaling geacht worden te kunnen worden afgescheiden van de rest van deze Disclaimer en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

9. Contact

Als u meer informatie wenst of opmerkingen heeft, neem dan contact op met o2o te:

BV o2o
Farmanstraat 40
9000 Gent (België).

BTW: BE0647.826.178
support@o2o.be